KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. 

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

I. Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘Kanun’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Nota Yazılım tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Nota Yazılım tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. İşlenen Veri Kategorileri

Kişisel Veri Üst Kategorisi

Kişisel Veri Alt Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad – Soyad

Kullanıcı Adı

İletişim Bilgisi

E-mail

Telefon

İşlem Güvenliği Bilgisi

Mesaj – Yorum İçeriği

Log Kayıtları

İnternet sitesi ziyaretçisine ait işlenen veriler

III. İşleme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, web sayfamız üzerinden açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve değerlendirilmesi, talep – şikâyet ve yorumların takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan internet sitesi ziyaretçisi verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler başta olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve yurtiçinde işlenebilecektir.

V. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Nota Yazılım, kişisel verileri doğrudan internet sitesi ziyaretçilerinin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi ve web sitesi üzerinden gönderilen form vasıtasıyla, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

●   Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız, ●   Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör. İnternet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması), ●   Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör. Şirketimizle iletişime geçerek formda yer alan bilgilerinizi paylaşmanız), ●   Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması), ●   Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör. Şirketimiz tarafından talep ve yorumlarınıza geri dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizin kaydedilmesi), ●   Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör. Log kayıtlarının işlenmesi).

VI. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Nota Yazılım’ın e-mail adresi bilgi@notayazilim.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme işlemleri ve benzeri taleplerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. 

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

I. Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘Kanun’) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Nota Yazılım tarafından hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Nota Yazılım tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. İşlenen Veri Kategorileri

III. İşleme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, web sayfamız üzerinden açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması ve değerlendirilmesi, talep – şikâyet ve yorumların takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

IV. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan internet sitesi ziyaretçisi verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler başta olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve yurtiçinde işlenebilecektir.

V. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Nota Yazılım, kişisel verileri doğrudan internet sitesi ziyaretçilerinin kendisinden, e-posta, posta, web sitesi ve web sitesi üzerinden gönderilen form vasıtasıyla, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

– Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız,

– Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör. İnternet sitesinden iletişime geçilmesi halinde açık rızaya ilişkin log kayıtlarının tutulması),

– Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör. Şirketimizle iletişime geçerek formda yer alan bilgilerinizi paylaşmanız),

– Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör. Yetkili kamu kurumları ile bilgi paylaşılması),

– Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (ör. Şirketimiz tarafından talep ve yorumlarınıza geri dönüş yapabilmemiz için bilgilerinizin kaydedilmesi),

– Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör. Log kayıtlarının işlenmesi).

VI. Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(e) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Nota Yazılım’ın e-mail adresi bilgi@notayazilim.com üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme işlemleri ve benzeri taleplerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Menu